Florence Schmid

Florence Schmid

Kanton Bern
Stadträtin - Stadt Bern

Stadträtin jungfreisinnige stadt bern

  • Jahrgang 1990
  • Juristin, angehende Steuerexpertin
  • Vorstand FDP Sektion Kirchenfeld / Brunnadern